วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Space - time paths 150 Example

กลุ่มตัวอย่าง 150 ตัวอย่าง เป็นการแสดงผลให้เห็นถึงการครอบครองการใช้ยานพาหนะ ซึ่งได้แก่ 1. ไม่มี 2. รถจักรยาน 3. รถจักรยานยนต์ 4. รถยนต์