วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิธีแก้ไข QGIS Crash Dump


เข้าไปลบโฟลเดอร์ .qgis2 ที่ C:\Users\chingchai\.qgis2 ทิ้งไป แล้วเปิดโปรแกรม QGIS ใหม่
ซึ่งปัญหามาจาก previewImages