วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การติดตั้งฟอนต์ "ไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)" ลงในระบบปฎิบัติการ Ubuntu

1. เข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์ที่เว็บไซต์ http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa


2. จากนั้นก็ให้แตกไฟล์ฟอนต์ทั้งหมด ดังภาพ


3. จากนั้นก็ copy โฟลเดอร์ ที่เราได้แตกไฟล์ฟอนต์แล้วไปวางไว้ที่ /usr/share/fonts/truetype


4. เปิด terminal ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ path => cd /usr/share/fonts ดังภาพ


5. จากนั้นใช้คำสั่ง sudo fc-cache -f -v เพื่ออัพเดท cache ฟอนต์ของระบบ


6. ติดตั้งฟอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว


7. ภาพตัวอย่างเพื่อทดสอบว่าใช้ฟอนต์ ได้หรือไม่


อ้างอิงวิธีการจาก : เพิ่ม font ลงในระบบ ubuntu