วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Create color relief with GDAL

______เมื่อสร้าง Hillshade แล้วก็มาสร้าง color relief กันดูบ้างครับ ซึ่งวิธีการไม่ได้ยากอะไรเลยครับ ตัวอย่าง gdaldem color-relief DEM.tif elevation.txt colordem.tif

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Create Hillshade by gdaldem

_____สร้าง Hillshade ง่ายๆ โดยใช้ GDAL-based DEM utilities ตัวอย่าง gdaldem hillshade dem.tif shade.tif