วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การนำเข้าข้อมูล Shape Files สู่ฐานข้อมูล PostgreSQL/PostGIS โดยใช้เครื่องมือ shp2pgsql

1. เข้าไปที่โฟลเดอร์ bin ==> CD C:\Program Files\PostgreSQL\9.4\bin2. ทดสอบเครื่องมือ shp2pgsql โดยพิมพ์ shp2pgsql.exe ลงไป แล้ว Enter


3. นำเข้าข้อมูล Shapfile เข้าไปดังภาพ
shp2pgsql -I -s 32647 -W "TIS-620" province.shp public.province| psql -h myserver -d mydb -U myuser

4. นำเข้าสำเร็จ


5. ผลที่ได้