วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แสดงกลุ่มตัวอย่างรูปแบบการเดินทางของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรแสดงความหนาแน่นในการเดินทางของนิสิตชั้นปีที่ 1