วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

space-time paths absolute examples

ภาพ1 รูปแบบการเดินทางทั้งหมด

ภาพ2 รูปแบบการเดินทางทั้งหมด โดยมีภาพถ่ายดาวเทียมเป็นพื้นหลัง

ภาพ3 จำแนกตัวแปรตามคุณลักษณะเพศ ชาย หญิง