วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Create Hillshade by gdaldem

_____สร้าง Hillshade ง่ายๆ โดยใช้ GDAL-based DEM utilities ตัวอย่าง gdaldem hillshade dem.tif shade.tif