วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

สรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

_______การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ก็ยังถือว่ายังมีการเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆ ทุกๆ ปีครับ ซึ่งผมได้นำเอาข้อมูลสถิติจากกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม ปภ.มาให้อยู่ในรูปแบบแผนที่เฉพาะเรื่อง (thematic map)โดยแผนที่จะมีอยู่ 3 เรื่องด้วยกันได้แก่ จำนวนครั้งของอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(Admit)ครับ

จำนวนครั้งของอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน

จำนวนผู้เสียชีวิต

จำนวนผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(Admit)

ที่มาของข้อมูลสถิติ: กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม ปภ. (http://www.disaster.go.th)
Powered by GIST@NU