วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

การเพิ่มข้อมูลจุดลงในตารางของ PostGIS โดยใช้คำสั่ง ST_GeomFromText

_______เป็นคำสั่งที่ใช้ใน PostgreSQL/PostGIS ซึ่งคำสั่งนี้มักจะนำไปใช้ในการเพิ่มข้อมูลแผนที่โดยนำค่าพิกัดเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ POINT,LINE และ POLYGON
โดยรูปแบบดังนี้
geometry ST_GeomFromText(text WKT, integer srid);
ตัวอย่าง
SELECT ST_GeomFromText('POINT(100.56 16.37)',4326);

การเพิ่มข้อมูลจุดในตาราง
INSERT INTO sponcom (geom,spon_area,day_action,action_id) VALUES (ST_GeomFromText ('POINT(576071.897 2026487.914)',32647),50,2,'NUGIS');

แต่ถ้าข้อมูลเก็บมาเป็นคาพิกัดอีกรูปแบบนึง ก็จะต้องใช้ ST_Transform
INSERT INTO sponcom (geom,spon_area,day_action,action_id) VALUES (ST_Transform(ST_GeomFromText ('POINT(99.725 18.339)',4326),32647),50,2,'NUGIS');