วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สร้าง Mapfile ด้วย RT MapServer Exporter ด้วยโปรแกรม QGIS 2.0

_______ปลั๊กอิน RT MapServer Exporter เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการสร้าง Mapfile เพื่อเอาไปสร้าง Web Map Service ด้วย MapServer ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mapserver.org/documentation.html


1. ติดตั้งปลั๊กอิน RT MapServer Exporter

2. ติดตั้งปลั๊กอิน RT MapServer Exporter เรียบร้อยแล้ว

3. ปลั๊กอินนี้จะอยู่ที่เมนู Web > RT MapServer Exporter > Export project to mapfile

4. เกี่ยวกับนักพัฒนาปลั๊กอินนี้

5. ก่อนที่จะ Export project to mapfile ก็จะต้อง Save Project ก่อน

6. ตั้งชื่อโปรเจค mapserv_export

7. เปิดปลั๊กอิน RT MapServer Exporter ขึ้นมาแล้วคลิกปุ่ม Browse เพื่อบันทึก mapfile

8. เลือก path และตั้งชื่อ mapfile เป็น thailand.map

9. เมื่อเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK

10. Mapfile ที่ได้

11. จากนั้นลองนำไปทดสอบกับ MapServer

Download Plugin: https://plugins.qgis.org/plugins/rt_mapserver_exporter/