วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

เริ่มต้นการใช้เครื่องมือ Raster Calculator ด้วยโปรแกรม QGIS

_______วันนี้มาทำการทดสอบการใช้เครื่องมือ Raster Calculator ใน QGIS ดูว่าจะใช้ง่ายหรือผมลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหน โดยผมได้เตรียมข้อมูลอยู่ 2 ข้อมูลคือ DEM (Digital Elevation Model) ของ SRTM DEM 90 เมตร และข้อมูลเส้นลำน้ำที่ผ่านการแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Raster (Rasterize) แล้วโดยให้มีค่าข้อมูลเท่ากับ 5 ดังภาพด้านล่าง
   
              (SRTM DEM 90 Meter)                         (Stream raster data)1. ไปที่เมนู Raster > Raster Calculator จากนั้นทำการเอา SRTM DEM - Stream ดังภาพด้านล่าง2. ผลลัพธ์ที่ได้