วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การติดตั้งโปรแกรม QGIS 2.8.2 บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu 12.04 (LTS)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ QGIS http://qgis.org/en/site/forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu


2. เปิด terminal แล้วพิมพ์คำสั่ง sudo gedit /etc/apt/sources.list
 sudo gedit /etc/apt/sources.list


3. เพิ่ม repository ใน sources.list ดังภาพ
## QGIS 2.8.2 Repository 
deb     http://qgis.org/debian precise main
deb-src http://qgis.org/debian precise main


4. ใช้คำสั่ง sudo apt-get update


5. เพิ่ม keyserver ลงไปดังภาพ
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv DD45F6C3
gpg --export --armor DD45F6C3 | sudo apt-key add -6. เพิ่ม repository  ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable ดังภาพ
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable

7. Enter to continue


8.  ใช้คำสั่ง sudo apt-get update9. ติดตั้ง QGIS , QGIS Python และ GRASS Package
sudo apt-get install qgis python-qgis qgis-plugin-grass


10. typing Y to continue11. กำลังติดตั้งโปรแกรม


12. ติดตั้งเสร็จสิ้น


13. ทดสอบเปิดโปรแกรม QGIS 2.8.2

ที่มา: http://qgis.org/en/site/forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu