วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

เปิดข้อมูล GIS จาก ESRI File Geodatabase (*.gdb) โดยใช้โปรแกรม QGIS

1. ลักษณะของ Geodatabase ที่เปิดด้วย ArcCatalog

2. เปิดโปรแกรม QGIS แล้วไปที่เมนู Layer > Add Vector Layer...
- กำหนด Source type เป็น Directory
- กำหนด Type เป็น ESRI FileGDB

3. คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกตำแหน่งไฟล์ Geodatabase

4. เมื่อเปิดได้แล้วก็จะเห็นว่ามีหลายๆ ชั้นข้อมูล อันนี้ขึ้นอยู่ที่เราเองว่าจะเปิดทั้งหมดหรือเลือกบางชั้นข้อมูล

5. ผลที่ได้จากการเปิด ESRI File Geodatabase

6. เปิดข้อมูลตารางดูว่า สามารถรองรับภาษาไทยได้ด้วย

chingchai byfamous