วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การคำนวณเนื้อที่ไร่ งาน และตารางวา ในโปรแกรม QGIS

1. create field rai ngan and sqrwa in QGIS
  * rai type integer length 5
  * ngan type integer length 5
  * sqrwa type double length 10,2
  
2. calculate field rai in QGIS

    floor($area/1600)

3. calculate field ngan in QGIS

    floor((($area/1600)-"rai")*4)
 
4. calculate field sqrwa in QGIS

     (((($area/1600)-"rai")*4)-"ngan")*100
 

Click to see: https://gist.github.com/chingchai/2ebde82a5544e70f678f5a8f4e703caf