วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Training GISTCAMP 2013 with Quantum GIS

________ช่วงตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการอบรมเชิงปฎิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับเยาวชน โดยใช้โปรแกรม QGIS ซึ่งเราจะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมทาง QGIS ซึ่งเป็นฟรีแวร์ และเรียนรู้เข้าใจการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงงานของนักเรียนต่อไปครับ

Powered by gistnu