วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software)

       ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีการเปิดเผยวิธีการทำงานให้ผู้อื่น (นอกเหนือจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์) ได้รับทราบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานของซอฟต์แวร์ และปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยต้นเอง รวมถึงการเผยแพร่ซอร์ซโค้ดได้อย่างสะดวก ภายใต้ข้อตกลงกฎหมายหรือสัญญา ซอฟต์แวร์รหัสเปิดมีการพัฒนาตั้งแต่โปรแกรมอำนวยความสะดวกขนาดเล็กไปจนถึงระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง หลายโปรแกรมได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพสูงทั้งในด้านของประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือจนได้รับความนิยมอย่างสูง และมีการนำไปประยุกต์ใช้งาน อย่างข้อดีที่สำคัญของซอฟต์แวร์รหัสเปิด คือ ความสามารถที่จะนำซอฟต์แวร์ไปใช้งาน การศึกษา แก้ไข และเผยแพร่ได้อย่างเสรี ทำให้คำว่า ซอฟต์แวร์รหัสเปิด ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ (การเขียนแบบทับศัพท์เป็นคำไทย) และซอฟต์แวร์เสรี นั้นมีความหมายในทางเดียวกันหรือสามารถใช้แทนกันได้ จากภาพที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยได้ให้คำจำกัดความของซอฟต์แวร์เสรี (Freedom of Software) อยู่ 4 คำดังนี้

1. มีความเสรีในการใช้งาน (Freedom of use)

2. มีความเสรีในการแจกจ่าย (Freedom of redistribute)

3. มีความเสรีในการคัดลอก (Freedom of copy)

  4. มีความเสรีในการดัดแปลง (Freedom of modify)

คำจำกัดความของซอฟต์แวร์เสรี (OSS)
(ดัดแปลงจาก Sanghee Shin, 2015)

เขียนโดย: ชิงชัย หุมห้อง (14 ตุลาคม 2559)