วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สไลด์ประกอบการสอนการใช้โปรแกรม Quantum GIS กับงานฐานข้อมูลแหล่งน้ำ_______เป็นสไลด์การอบรมเชิงปฏิบัติการครับ ซึ่งผมได้มีโอกาสไปอบรมให้กับผู้ที่สนใจในงานทางด้าน GIS กับแหล่งน้ำ ของอ.ปัว จ.น่าน ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่สนใจก็จะเป็นนายช่างโยธาของแต่ละ อบต. และยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่สนใจทางด้านนี้ด้วยครับ เนื้อหาหลักๆที่ผมไปอบรมก็จะเป็นการใช้โปรแกรม QGIS ที่เป็นฟรีแวร์ โดยการนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแล้วเอามาทำเป็นแผนที่ครับ

สามารถดาวน์โหลดสไลด์ไปศึกษาได้ Click Download

ขอขอบคุณข้อมูลสำหรับทำสไลด์ประกอบ :Map@NU และ GIST@NU