วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การ Search Query Builder ชื่อจังหวัดที่มีคำว่า "บุรี" ในโปรแกรม QGIS

____วันนี้ก็ขอแนะนำการสืบค้นข้อมูลเชิงบรรยาย (Attributes) ซึ่งโดยมีเงื่อนไขว่า "ต้องการค้นหาชื่อจังหวัดในประเทศไทยเฉพาะที่มีคำว่า บุรี" ซึ่งในโปรแกรม QGIS ก็จะมีเครื่องมี Query Builder อยู่โดยเราสามารถพิมพ์คำสั่งลงไปในช่อง "SQL where clause" ดังภาพด้านล่าง ซึ่งคำสั่งก็คือ PROV_NAM_T LIKE '%บุรี%' แต่ถ้าเราอยากค้นหาจังหวัดที่มีตัวอักษร "ป,ฮ,ษ" ในตำแหน่งไหนก็ได้ก็ให้ใช้คำสั่งนี้ครับ PROV_NAM_T LIKE '%[ป,ฮ,ษ]%'