วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

QGIS Conditional expressions in Field Calculator

_______เราสามารถสืบค้นข้อมูลหรือการคำนวณฟิลด์โดยใช้เงื่อนไขทั่วไป ซึ่งใตัวอย่างนี้ก็จะลองใช้ sql case...when ถ้าทางภาษาทั่วไปก็จะประมาณว่า if...else...

จากภาพตัวอย่างก็คือว่า หาระยะทางที่น้อยกว่า 100 ให้มีค่าเท่ากับ 1, มากกว่า 100 แต่น้อยกว่า 200 ให้มีค่าเท่ากับ 2 และมากกว่า 200 ให้มีค่าเท่ากับ 3


ผลลัพธ์ที่ได้


ที่มา:http://www.qgis.org/pyqgis-cookbook/expressions.html